ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65739035 AND shost LIKE 'ec2-3-235-25-27.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1674767666 GROUP BY usr

Udržitelný rozvoj, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
16821682
1682 hlasů
NE
13351335
1335 hlasů
ANO
16161616
1616 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1675026686 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Udržitelný rozvoj

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1675026686 AND sbot=0 LIMIT 1

Nejčastěji uváděná definice udržitelného rozvoje pochází ze zprávy Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (World Commission on Environment and Development, WCED) „Naše společná budoucnost“ z roku 1987.
“Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat všechny jejich vlastní potřeby.”
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí chápe trvale udržitelný rozvoj (TUR) jako „takový rozvoj společnosti, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“

Agenda 21

V roce 1992 vznikl v brazilském Riu de Janeiro na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji jeden ze základních plánů, jak prosadit udržitelný rozvoj do praxe – Agenda 21. Dokument obsahuje 4 tematické sekce rozdělené do celkem 40 kapitol s návrhy konkrétních činností pro prosazení UR. Mezi nejdůležitějšími požadavky Agendy 21, bez kterých není možné udržitelného rozvoje dosáhnout, se objevuje odstranění chudoby, která má mimo svého sociálního a ekonomického charakteru také zásadní vliv na znečištění životního prostředí. Zdůrazňována je také změna spotřebních návyků, zejména ve vyspělých zemích. Jedna kapitola je věnována roli místních správ (města a obce) a dala vznik Místní Agendě 21.
Následné konference, vždy po deseti letech (v roce 2002 v Johannesburgu a v roce 2012 opěr v Riu de Janeiro), potvrdily předchozí závazky a kladly stále větší důraz na implementaci (prosazení UR). Na poslední konferenci byla velká pozornost věnována zelené ekonomice a zelenému růstu, jako receptu na řešení ekonomické krize.

Strategický rámec udržitelného rozvoje

V České republice je závazným vládním dokumentem v oblasti udržitelného rozvoje Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (schválený usnesením vlády č. 37 ze dne 11. ledna 2010. Obsahuje strategickou vizi UR a je členěn do pěti prioritních os (společnost, člověk a zdraví, ekonomika a inovace, rozvoj území, krajina, ekosystémy a biodiverzita, stabilní a bezpečná společnost).
Pro každou prioritní osu byly stanoveny cíle a určeny indikátory, na základě kterých je možno sledovat naplňování Strategického rámce. Tyto indikátory jsou základem Situačních zpráv, vyhrocujících stav a trend udržitelného rozvoje v České republice. Jsou zpracovány každé dva roky a v roce 2013 vznikla již pátá taková zpráva.

Místní Agenda 21

Původ Místní Agendy 21 je v kapitole 28 Agendy 21. Tam se říká: „Protože jsou úřady úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“
Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Kopřivnice patří města v České republice s pokročilým procesem Místní Agendy 21 (MA 21) Z hlediska kategorií MA 21 dosahuje druhé nejvyšší kategorie – B, v které se nachází pouze 6 municipalit. Tyto aktivity jsou součástí projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce