ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670208238 GROUP BY usr

Zdroje znečišťování ovzduší v Kopřivnici, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467259 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zdroje znečišťování ovzduší v Kopřivnici

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670467259 AND sbot=0 LIMIT 1

Zdroje znečišťování ovzduší, kategorizace zdrojů, registr zdrojů

Zdroje znečišťování ovzduší se do doby platnosti zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů respektive do 31.8.2012 dělily na mobilní (automobily, letadla, lesnické či zemědělské stroje) a stacionární.
Tento zákon o ochraně ovzduší rozděloval stacionární zdroje znečišťování ovzduší následovně:

 1. podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorii:
  1. zvláště velkých,
  2. velkých,
  3. středních
  4. a malých zdrojů znečišťování ovzduší
 2. podle technického a technologického uspořádání na
  1. spalovací zdroje
  2. spalovny odpadu
  3. a ostatní stacionární zdroje (nebo též ostatní zdroje)

Spalovací zdroje se do jednotlivých kategorií zařazují dle jejich tepelného příkonu nebo výkonu a to následovně:
Zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší – do této kategorie patří zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu
Velké spalovací zdroje  - zde se řadí ty zdroje, jejichž jmenovitý tepelný výkonu vyšším než 5 MW do 50MW a nespadají do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší
Jmenovitý tepelný výkon spalovacího zdroje od 0,2 MW do 5 MW včetně je určující pro kategorizování jako střední zdroj znečišťování ovzduší
Malé spalovací zdroje
mají jmenovitý tepelný výkon nižší než 0,2 MW.
Spalovny dopadu - patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na
a) spalovny nebezpečného odpadu,
b) spalovny komunálního odpadu a
c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jež nabyl účinnosti 1.9.2012 dělí zdroje znečišťování ovzduší na:

1. zdroje VYJMENOVANÉ v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

       - zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečištujících látek apod. dosahují určité stanovené meze nebo dosahují nad tuto stanovenou mez

Více viz. Příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší

2. zdroje NEVYJMENOVANÉ v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

      - veškeré zdroje jejichž celkový jmenovitý příkon, projektovaná kapacita, spotřeba surovin, emise znečištujících látek apod. je nižší než tato stanovená mez

 

Údaje o zdrojích znečišťování získávají orgány ochrany ovzduší, které je po kontrole předávají ke zpracování ucelených přehledů za celou republiku ČHMÚ. ČHMÚ pak údaje zpracuje dle jednotlivých kategorií zdrojů do Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, tzv. REZZO. Bližší informace o REZZO získáte na  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce