ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211332 GROUP BY usr

Revize kotlů na tuhá paliva, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470352 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Revize kotlů na tuhá paliva

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470352 AND sbot=0 LIMIT 1

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Tato povinnost se vztahuje nejen na kotle, ale i na další spalovací stacionární zdroje, např. kamna, krbové vložky a krby, pokud mají teplovodní výměník připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění a jejich jmenovitý tepelný příkon je 10 kW a vyšší. Majitelé zdrojů mohou najít nejbližšího proškoleného technika v nové databázi Ministerstva životního prostředí na adrese https://ipo.mzp.cz/, kde mohou komunikovat i přímo s výrobci kotlů. Pomocí vyhledávače je aktuálně možné v databázi najít techniky (tzv. odborně způsobilé osoby) proškolené přímo výrobci na jimi vyrobený typ zdroje a dotazem na ně zjistit konkrétní cenu kontroly technického stavu a provozu. Ministerstvo životního prostředí už před rokem vyšlo vstříc majitelům zdrojů tím, že snížilo frekvenci tzv. revizí ze dvou na tři roky. Finanční limit daný vyhláškou platnou od září 2019 zase zaručuje férovost a předvídatelnost výdajů za kontroly kotlů a topidel s výměníkem, které jsou potřebným nástrojem ochrany ovzduší. Vyhláška nově stanovuje také referenční finanční limit revize kotle ve výši 1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle). Tato částka odpovídá reálným nákladům na revizi včetně dojezdu technika do vzdálenosti 50 km (pokud pojede technik kratší vzdálenost, měla by být cena samozřejmě nižší). Referenční finanční limit je účinný od 1. září 2019. Pokud nikdo z oslovených techniků nenabídne nižší nebo stejnou cenu, jako je ta vyhlášková, budou moci majitelé kotlů oslovit přes databázi i přímo výrobce kotlů. V případě, že výrobce kotle nebude schopen zajistit jím proškoleného technika, který by splnil vyhláškovou cenu, mají domácnosti možnost vybrat si jiného. Ten musí splnit jedinou podmínku, a to proškolení na daný typ kotle, ale u jakéhokoli výrobce.

Další povinností provozovatele dle zákona O ochraně ovzduší je předložit doklad o provedení této kontroly v případě vyžádání ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kdy v případě nepředložení jde o přestupek, za který hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč fyzické osobě nepodnikající, nebo až do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

Pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb. jsou povinné u zdrojů s výkonem nad 50 kW 2x za rok pro pevná paliva a 1x za rok pro plynná. Čištění spalinové cesty u zdrojů s výkonem do 50 kW je povinné 3x za rok pro pevná paliva, 1x ročně pro plynná. Kontrola spalinové cesty pak 1 x za rok.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce