Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
299299
299 hlasů
NE
4444
44 hlasů
ANO
279279
279 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zásady ochrany ZPF, vynětí půdy ze ZPF

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je nutno dodržovat následující zásady ochrany ZPF:

 • Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
 • Zemědělskou půdu  I. a II. třídy ochrany na plochách, které nejsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Odnětí půdy ze ZPF

 • odnětí půdy  ze ZPF je možné dočasně nebo trvale, dočasně jen v případě, že po ukončení účelu odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace, aby mohla být vrácena do ZPF
 • žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít a musí obsahovat všechny náležitosti § 9 odst. 6) zákona ( údaje katastru nemovitostí o dotčených pozemcích, zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, výměry parcel a odnětí, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití, výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí půdy, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany...)
 • osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF, je povinna zaplatit odvod dle zákona

Musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, je nutno zejména:

 • odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách
 • odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní (kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany)
 • co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací
 • odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu
 • při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu
 • po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace

 

Ochrana ZPF v rámci územního plánování

 • Návrhy územně plánovací dokumentace (ÚPD), musí být schváleny orgány ochrany zemědělského půdního fondu, pokud je zemědělský půdní fond dotčen.
 • Pořizovatel ÚPD projednává s orgánem ochrany ZPF návrh ÚPD z podkladů (uspořádání ZPF, hydrologických poměrů, cestní sítě, řešení pozemkových úprav, kvalita a kultury zemědělské půdy, existence nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby, rybníků, pozemků s melioračními a závlahovými zařízeními apod.).
 • Orgán ZPF označí pozemky, na kterých lze uvažovat s nezemědělským využitím, z hlediska co nejmenších důsledků na ZPF. Zpracovatelé pak postupují v souladu s požadavky stanovenými orgánem ZPF.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce