ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634423510 GROUP BY usr

Zásady ochrany ZPF, vynětí půdy ze ZPF, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634682530 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zásady ochrany ZPF, vynětí půdy ze ZPF

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634682530 AND sbot=0 LIMIT 1

 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je nutno dodržovat následující zásady ochrany ZPF:

 • Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
 • Zemědělskou půdu  I. a II. třídy ochrany na plochách, které nejsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Odnětí půdy ze ZPF

 • odnětí půdy  ze ZPF je možné dočasně nebo trvale, dočasně jen v případě, že po ukončení účelu odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace, aby mohla být vrácena do ZPF
 • žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít a musí obsahovat všechny náležitosti § 9 odst. 6) zákona ( údaje katastru nemovitostí o dotčených pozemcích, zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, výměry parcel a odnětí, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití, výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí půdy, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany...)
 • osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF, je povinna zaplatit odvod dle zákona

Musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, je nutno zejména:

 • odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách
 • odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní (kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany)
 • co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací
 • odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu
 • při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu
 • po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace

 

Ochrana ZPF v rámci územního plánování

 • Návrhy územně plánovací dokumentace (ÚPD), musí být schváleny orgány ochrany zemědělského půdního fondu, pokud je zemědělský půdní fond dotčen.
 • Pořizovatel ÚPD projednává s orgánem ochrany ZPF návrh ÚPD z podkladů (uspořádání ZPF, hydrologických poměrů, cestní sítě, řešení pozemkových úprav, kvalita a kultury zemědělské půdy, existence nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby, rybníků, pozemků s melioračními a závlahovými zařízeními apod.).
 • Orgán ZPF označí pozemky, na kterých lze uvažovat s nezemědělským využitím, z hlediska co nejmenších důsledků na ZPF. Zpracovatelé pak postupují v souladu s požadavky stanovenými orgánem ZPF.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce