ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=921451228 AND shost LIKE 'ec2-54-236-58-220.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1614403416 GROUP BY usr

Povinnosti původců odpadu, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
322322
322 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
326326
326 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1614662436 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Povinnosti původců odpadu

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1614662436 AND sbot=0 LIMIT 1

* původcem odpadu je dle § 4 odst. 1 písm. x) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu

Původce odpadů má dle § 16 odst. 1 písm. g) a současně dle § 39 odst. 1 vést průběžnou evidenci o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Dle § 39 odst. 12 jsou kromě jiného právnické osoby povinny tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let.

Rozsah údajů potřebných do evidence dle § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je následující:

1.datum předání oprávněné osobě=datum svozu

2. kategorie odpadu (N,O)

3. druh odpadu (katalogové číslo)

4.množství odpadu

5. oprávněná osoba, které byl odpad předán

6. kopie faktury/vážního lístku/výkupky

Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s dopady 

§ 21 

Způsob vedení průběžné evidence odpadů

            (1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje

a) datum a číslo zápisu do evidence,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

            (2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.

            (3) Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky.

185/2001 Sb.

ZÁKON 

ze dne 15. května 2001

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 39

Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB

                (1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

                (2) Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. 


Registrace možná zdarma na tomto odkaze: https://www.inisoft.cz/


Plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí

Na tomto odkazu naleznete nový metodický návod k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavními body jsou:
  • Zařazení odpadu
  • Evidence
  • Roční hlášení
  • Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů
  • Školy – "Školní sběr"
  • Zařízení ke sběru odpadů – "Sběrny odpadů"
  • Sběrné dvory
Tento metodický návod ruší dosavadní návod 1721/ENV/14 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 12.06.2018.


Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce