ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670207872 GROUP BY usr

Kampaň "Klima se mění, změň se i ty", Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670466892 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Kampaň "Klima se mění, změň se i ty"

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670466892 AND sbot=0 LIMIT 1

Přinášíme série článků věnovaných změně klimatu a opatřením, jimiž můžeme reagovat na měnící se klimatické podmínky v našem městě a jeho okolí. Články budou doprovázet novou kampaň „Klima se mění – změň se i ty“, která do konce letošního roku bude v Kopřivnici různými formami informovat veřejnost o možnostech, jak se připravit na dopady změny klimatu.

Kampaň je součástí projektu Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici, který je spolufinancován z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

  1. Vliv člověka na klima; vedro a ochrana zdraví
  2. Emise a jejich vliv
  3. Mitigace - snižování emise skleníkových plynů
  4. Snižování emise skelníkových plynů - tipy a dotace


         


1. Vliv člověka na klima

Dosavadní vědecké výzkumy a pozorování zřetelně dokládají vliv civilizace na klimatický systém. Nejdůležitějším projevem změny klimatu je růst průměrné teploty povrchu Země. To je způsobeno přibývajícím množstvím skleníkových plynů v ovzduší (např. oxid uhličitý, metan, ozon), díky čemuž je skleníkový jev (ohřívání povrchu planety Země na vyšší teplotu, než by měla být) silnější než dříve.

Teploty se ovšem měnily i v historii. V současnosti jde však o mimořádně rychlé a náhlé zvýšení, které souvisí s celosvětovým masivním spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa a zemní plyn) v posledním století. Tento způsob výroby energie společně s průmyslovou i zemědělskou výrobou, dopravou a změnami využití území (zejména odlesnění) způsobují neustálý růst emisí skleníkových plynů z lidské činnosti a jejich koncentrací v ovzduší.

Změna klimatu má řadu projevů a některé z nich se přímo dotýkají také České republiky – zejména zvýšení průměrných teplot a změna ročního rozložení srážek. Mezi dopady, které v poslední době můžeme pozorovat také v Kopřivnici a jejím okolí, se proto řadí vyšší výskyt i delší období sucha a také četnější přívalové srážky, které za nepříznivých podmínek mohou způsobit lokálně bleskové povodně.

Také město Kopřivnice se rozhodlo reagovat na tyto změny a rizika, proto ve spolupráci s odborníky připravilo v roce 2017 „Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice“ s analýzou současné situace, zranitelnosti, prioritních oblastí pro adaptační opatření na území města.

Reagovat na podmínky, které přináší měnící se klima, by měl každý. Co můžeme udělat my, je vsadit na přizpůsobení se změnám (adaptace) a na zmírnění dopadů (odborným výrazem mitigace) u sebe i v našem okolí – dopravě, spotřebním chování, užívání bytu či zahrady, a také zapojením se do úsilí o pozitivní proměnu našeho města.

Vedro a ochrana zdraví

Na závěr několik prvních tipů na opatření pro období letních veder. Co (ne)dělat při teplotách nad 30o C, které můžeme očekávat v budoucnu častěji? Tady jsou základní doporučení:

· Zvýšit příjem tekutin alespoň 2x, děti a seniory je potřeba k pití pobízet, nemají pocit žízně.

· Chránit se před přehřátím. V budovách zastiňovat okna, pobývat v chladnějších místnostech, obvykle v nižších patrech s okny na sever či východ. Při teplotách nad + 35 °C omezit cesty autem, senioři a děti by neměli opouštět budovy. Chránit před horkem děti a domácí mazlíčky – nikdy je nenechat v zaparkovaném autě!

· Při pobytu na slunci chránit oči a kůži před poškozením ultrafialovým zářením UV-B (při bezoblačných tropických dnech má často vyšší intenzitu), pohybovat se pomaleji, pokud možno ve stínu, v lehkém oblečení světlých barev s převahou přírodních materiálů.

Pozor na úpal a úžeh!                                                                                                        zpět

2. Emise a jejich vliv

Člověk má vliv na klima, které naopak působí na přírodu i na nás. V prvním díle jsme téma přizpůsobení (adaptace) změnám klimatu otevřeli aktuálním doporučením co dělat při vlnách veder. Klíčové je ovšem pojmenovat příčiny změn klimatu a reagovat také přímo na ně. V dalších článcích se proto na různé typy opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn podíváme podrobněji.

Vliv člověka na klima

Člověk stále výrazněji ovlivňuje klimatický systém, jak dokládají dosavadní vědecké výzkumy a pozorování. Nejdůležitějším projevem změny klimatu je růst průměrné teploty povrchu Země. To je způsobeno přibývajícím množstvím skleníkových plynů v ovzduší, díky čemuž je skleníkový jev silnější než dříve.

Teplota Země pozvolna kolísá po celou její historii. Nyní jde však o mimořádně rychlé a náhlé zvýšení, které souvisí s celosvětovým masivním spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, plyn) v minulém století. Také průmyslová a zemědělská výroba, rostoucí doprava a změny využití území způsobují neustálý růst emisí skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan a další) z lidské činnosti.

Dopady rozvoje civilizace mají už planetární rozměr (přeměněno bylo kolem 50% území souše) a týkají se nejenom využití území či produkce odpadů. Ukazují to právě koncentrace skleníkových plynů v ovzduší, které se u oxidu uhličitého od začátku 19. stol. zvýšily o 41% (u metanu dvojnásobně) a dosahují nejvyšší úrovně za období nejméně posledních 800 tisíc let. Pokračující emise z lidské činnosti vedou k tomu, že zvyšování teplot bude pokračovat.

Řešením je snížení emisí

Proto je nezbytné reagovat a vedle průběžné adaptace na klimatické změny je klíčová mitigace, neboli snižování našich emisí skleníkových plynů. Tuto prioritu má ve své adaptační strategii také město Kopřivnice, které dlouhodobě investuje do snížení energetické náročnosti veřejných budov a městských bytových domů.

Snižovat vliv svých činností na klima ale může každý, komu není lhostejná budoucnost. Existuje řada dostupných opatření pro snížení osobní uhlíkové stopy. Opatření se mohou týkat každodenních činností (cesta do školy/práce, jídlo…) stejně jako investic (energeticky úsporné bydlení, šetrné spotřebiče atd.). Podrobněji se na jednotlivé možnosti úspor (emisí, a tím často i financí) zaměříme příště.           

                                                                                                                                        zpět

3. Mitigace - snižování emise skleníkových plynů

V tomto článku navážeme na téma z minulého dílu - snižování emisí skleníkových plynů, odborně nazývané mitigace. Články jsou součástí kampaně „Klima se mění – změň se i ty“, která v Kopřivnici probíhá do konce listopadu 2018.

Významný nárůst obsahu skleníkových plynů v atmosféře, způsobený lidskou činností, podle vědeckých zjištění zásadně přispívá k probíhající změně klimatu. Omezování emisí těchto plynů, ze svých vlastních činností i dalších aktivit v našem okolí, je proto považováno za klíčové pro zmírnění pokračující změny klimatu. A je to i nezbytná podmínka odvrácení vážnějších dopadů klimatických změn po polovině 21. století.

Srozumitelným vyjádřením emisí skleníkových plynů je uhlíková stopa. Ta měří množství skleníkových plynů, které vzniknou při určité aktivitě, výrobě i používání produktů, a přepočte je na ekvivalentní emise CO2. A to na úrovni podniku, města, jednotlivce, nebo třeba výrobku. To je výhodné pro možnost snadného porovnání z hlediska dopadu konkrétních činností na klima.

 

Pokud si spočítáme uhlíkovou stopu různých variant některé své osobní aktivity, například dopravy, bude jasně vidět, která z možných alternativ je šetrnější. Tak můžeme porovnat třeba stopu různých způsobů dopravy, zvažovaných podob dovolené, vytápění domu, rozsahu zastoupení masa ve svém jídelníčku a tak dále.

 

Výpočet i radu podá uhlíková kalkulačka

Snižovat vliv svých činností na klima tedy není nic složitého. Opatření se mohou týkat každodenních činností, ale i investic (energeticky úsporné bydlení, využívání obnovitelných zdrojů energie ad.).

Pro snižování osobní uhlíkové stopy je užitečné spočítat si její velikost. To umí kalkulačky už i česky. Aplikace MOJECO2.cz to dokáže pro vybrané dílčí činnosti, takže je stopu dané aktivity velmi jednoduché zjistit. A navíc, své výsledky můžete sdílet s přáteli, sledovat jejich vývoj v čase, srovnávat s ostatními atd.

Na webu www.uhlikovastopa.cz lze najít řadu informací k tomuto tématu a také je možné si spočítat svou celkovou uhlíkovou stopu.

A jaká jsou obecná doporučení pro snižování uhlíkové stopy a tedy omezování svých osobních dopadů na klima? Hledat úspory a využívat obnovitelné zdroje energie, cestovat co nejméně letadlem, používat často veřejnou dopravu, změnit styl spotřeby – nakupovat s rozmyslem, věci raději opravit než vyhodit, neměnit např. fungující mobil každý druhý rok za nový.

Přínosné je také recyklovat odpady (nebo rovnou nakupovat bezobalově) a upřednostnit produkty nejlépe regionální, vyrobené nedaleko od nás, z recyklovaného materiálu nebo z obnovitelných zdrojů surovin. Na další konkrétní tipy a současně možnosti, jak ušetřit, se podíváme příště.

4. Snižování emise skleníkových plynů – tipy, dotace

V minulém díle jsme se zabývali sledováním emisí skleníkových plynů, které vznikají téměř při každé naší aktivitě a je možné je sledovat a porovnávat pomocí tzv. uhlíkové stopy. Mezi klíčová opatření pro ochranu klimatu patří omezování těchto emisí, což je také základním předpokladem pro zmírnění dopadů změny klimatu.

Dnes se tedy zaměříme na to, jak je možné uhlíkovou stopu snižovat. Na obecná doporučení z předchozího článku (3) navazují konkrétní tipy včetně možností, jak lze pomocí uvedených opatření ušetřit finanční prostředky. Články jsou součástí kampaně „Klima se mění – změň se i ty“, která v Kopřivnici probíhá do konce listopadu 2018.

V současnosti se nabízí řada opatření a technologií, které díky menší (s)potřebě energie a dalších zdrojů umožňují kromě samotného omezení spalování fosilních paliv (snížení spotřeby tepla, elektřiny ad.) také ušetřit významnou část provozních nákladů na domácnost.

 

Dvojitá úspora díky dotaci

Například rekonstrukci domu je výhodné provést díky existujícím dotacím. Nejobvyklejší je zateplování domů. Na klasické zateplení fasády, stropů, podlahy, ale i na výměnu oken a dveří lze získat výraznou dotaci. Program Nová zelená úsporám, který podporuje úspory energie, poskytuje příspěvky a tedy úspory pro majitele rekonstruovaných domů v řádu stovek tisíc Kč u rodinných a až přes milion Kč u bytových domů.

Rovněž na výstavbu domů v pasivním standardu, které spotřebovávají minimum energie, nebo na instalaci fotovoltaických panelů na střechu domu lze získat nemalou dotaci a současně tak pomoci snižování uhlíkové stopy a ochraně klimatu.

A pokud váháte, jestli splňujete podmínky nebo, zda to není složité, podívejte se na www.novazelenausporam.cz, poradí Vám také na bezplatné infolince SFŽP ČR – 800 260 500, nebo na některém ze třinácti krajských pracovišť. To nejbližší máme v Ostravě na adrese Českobratrská 2227/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz.

Ovšem šetřit lze i při běžném provozu domácnosti, například pořízením úsporných spotřebičů. Například současné ledničky energetické třídy A++/A+++ dosahují výrazně nižší spotřeby elektřiny (v porovnání s lednicí 10-15 let starou).

Konkrétních jednoduchých opatření v běžném životě se nabízí řada, namátkou např. zvýšením účinnosti radiátorů, voda kohoutková místo té balené v lahvích, instalace LED žárovek nebo nízkouhlíková a přírodě blízká dovolená v dobře vybaveném kempu.

Pro občany města a místních částí je připraven Klimatický rádce města Kopřivnice, což je osobní průvodce, kde najdete důležité informace o změně klimatu. A hlavně řadu konkrétních tipů na opatření včetně námětů pro adaptaci na změnu klimatu. Více si můžete přečíst na webu odboru životního prostředí města http://zivotniprostredi.koprivnice.org/.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce