ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634421108 GROUP BY usr

Zastavení č.1 - Husova lípa, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634680128 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.1 - Husova lípa

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634680128 AND sbot=0 LIMIT 1

Husova lípa  (385 m n.m.)

Husova lípaHusova lípa je posledním zachovalým stromem původního stromořadí, které vedlo od městského koupaliště k Šostýnu. Roste na okraji příměstského lesa, který má rozlohu 55 ha. V roce 1934 postavil Klub československých turistů před lípou pískovcový památník s nápisem „Husova lípa“. Již skoro celé století se na tomto místě konají 6. července vzpomínkové oslavy - pálení vatry na památku Mistra Jana Husa.

Obvod kmene dosahuje ve výši 1,3 m nad zemí 4,5 m. Koruna lípy má šířku 17 m a výšku 31 m. Stáří stromu se odhaduje na 150 let. Husova lípa byla v roce 1997 vyhlášena památným stromem.

Přírodní park Podbeskydí, kterým větší část stezky prochází, byl vyhlášen dne 1. 1. 1993 na území dřívějších oblastí klidu Červený kámen a Kojetín. Přírodní park zahrnuje území Podbeskydské pahorkatiny, která se rozkládá v jihovýchodní a jihozápadní části okresu Nový Jičín, a části okresů Frýdek – Místek a Vsetín. Území má pestrou geologickou a geomorfologickou stavbu. Ta vytváří lepší předpoklady pro udržení genofondové základny většího množství organismů než samotný masív Beskyd. Neopakovatelné, malebné a krajinářsky cenné scenerie zůstaly zachovány v oblasti Štramberské vrchoviny, kam patří i oblast Kopřivnicka.

Posláním přírodního parku Podbeskydí je:

  1. Zachování krajinného rázu, který je typický pro Podbeskydskou pahorkatinu se zvlášť významnými biotopy a lokalitami, jež mají rozhodující význam pro zachování druhové pestrosti živých organismů.
  2. Ochrana území pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které neovlivní nepříznivě jeho přirozenou podstatu.
  3. Diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů.
  4. Sledování a monitoring vývoje krajinného prostředí v daném území.

Nedaleké městské koupaliště stojí v místech bývalého mlýnského rybníka, připomínaného ještě ke konci 19. století. Za koupalištěm býval parčík „Esperantské zátiší“ s pískovcovým balvanem ze starého lomu v Brdech, na kterém byla umístěna bronzová deska s nápisem „dr. Esperanto“. Společně s mohutným stromem nazvaným „Dub zakladatele esperanta v Kopřivnici“  připomínala památku tvůrce esperanta dr. Ludvíka L. Zamenhofa.Blešivec potoční (Gammarus fossarum)

V potoce, který pramení v Motýlím údolí a sbírá i vodu ze šostýnského rybníka, můžeme spatřit drobného korýše blešivce obecného potočního (Gammarus fossarum). Blešivec je velice citlivý na chemické znečištění a nedostatek kyslíku ve vodě. Proto jej najdeme jen ve studených, rychle proudících, čistých tocích. Je charakteristický svým rohlíčkovitě prohnutým tělem a pohybem vleže na boku. Živí se odumřelou organickou hmotou.

V tůňkách a na klidnějších místech žijí ve schránkách ze zrníček písku či úlomků větviček larvy chrostíků (Limnophilus sp.). Tito chrostíci nejsou draví jako jejich příbuzní žijící volně ve vodě.

schránky chrostíkůPodíváme-li se pozorněji do vod potoka, spatříme další ze zajímavostí tohoto místa. Na kamenech a různém organickém materiálu napadaném do vody se jako povlak usazuje travertin. Travertinový štěrk se ukládá v naplaveninách na klidnějších místech. Travertin je v podstatě forma vápence (CaCO3), který se vylučuje z vody bohaté na ionty vápníku. Vápník se působením řas a mechorostů, ale i prostým čeřením vody vylučuje a usazuje jako travertin na všem, co je v ní ponořeno delší dobu. Jde o dlouhodobý proces, kdy vytvoření velice křehké vrstvičky silné 1 mm trvá podle intenzity usazování i několik let.

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce