ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=65857635 AND shost LIKE 'ec2-3-236-232-99.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634418921 GROUP BY usr

Zastavení č.11 - Kamenárka, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
706706
706 hlasů
NE
440440
440 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634677941 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Zastavení č.11 - Kamenárka

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634677941 AND sbot=0 LIMIT 1

Kamenárka  (450 m n.m.)

V Kamenárce se začal vápenec lámat již ve středověku. Vápno se z něj pálívalo v polních pecích přímo na místě těžby. V polovině 19. století byla vybudována kolejnicová dráha, po níž se vytěžený vápenec samospádem dopravoval do pecí, které byly umístěny v místě dnešního štramberského nádraží. Po zahájení těžby vápence na svazích vrchu Kotouče bratry Guttmannovými v roce 1880 a napojení Štramberka na železnici do Studénky o rok později začala těžba vápence v horní i dolní Kamenárce upadat.

V opuštěném stěnovém lomu v horní Kamenárce jsou velmi pěkně odkryty blokové akumulace štramberských vápenců (spodní křída těšínsko-hradišťského souvrství bašského vývoje slezské jednotky).

Skalní vegetace svislých vápencových stěn je ovlivněna nálety dřevin i synantropními rostlinami (vázanými na činnost člověka), které pozměňují původní složení společenstev skalních štěrbin a primitivních půd. Nejlépe zachovalé lemy horních hran skalních útvarů provázejí některé druhy rozchodníků, lomikamenů a sleziníků.

Tařinka kališní-Alyssum alyssoides

Mochna jarní-Potentilla verna

Osívka jarní-Erophila verna

Tolice nejmenší-Medicago minima

Bělotrn kulatohlavý-Echinops sphaerocephalus

 

 

 

Z původních druhů rostlin se na navětralých skalkách vyskytují tařinka kališní (Alyssum alyssoides), mochna jarní (Potentilla verna) a osívka jarní (Erophila verna). Vzácně zde ještě roste kostřava sivá (Festuca glauca), strdivka brvitá (Melica ciliata) a tolice nejmenší (Medicago minima). Z vysokobylinných rostlin se zde šíří nebezpečné agresivní synantropní rostliny, např. bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), hadinec obecný (Echium vulgare) a bez chebdí (Sambucus ebulus), z lián pak plamének plotní (Clematis vitalba).

Jasoň červenooký-Parnassius apollo Jasoň červenooký (Parnassius apollo), původní štramberský motýl, hojně se vyskytující na slunečných vápencových svazích Kotouče, je vázán na skalní stepi s porosty rozchodníku bílého (Sedum album) a rozchodníku velkého (Sedum maximum), živné rostliny pro larvy motýla. Dříve tJasoň červenooký-Parnassius apollo ady žila populace endemického poddruhu (původní druh vyskytující se jen v určitém území), která však byla vyhubena likvidací rozsáhlých porostů skalních stepí těžbou vápence a nadměrnou sběratelskou vášní ve 30. letech 20. století. Tím Jasoň červenooký-Parnassius apollo přišla naše planeta nenávratně o poddruh pravděpodobně starší, než je historie lidského rodu. Jasoň červenooký je totiž považován za třetihorní relikt (druh, který do dnešních dob přežil od třetihor). Opětovný výskyt tohoto chráněného druhu ve Štramberku je výsledkem reintrodukce (znovuvysazení) motýla prováděné v 80. letech minulého století Českým svazem ochránců přírody ve Štramberku. Projekt reintrodukce jasoně, který probíhal v národní přírodní památce Šipka a na Kamenárce a trval více než deset let, byl úspěšně ukončen v roce 1994.Ještěrka obecná-Lacerta agilis

Ještěrka zední-Podarcis muralis Na skalnatých výstupech, stěnách, lomových etážích se vzácně vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka zední (Podarcis muralis).

 Stříbrné jezírko uprostřed lomu je významnou lokalitou rozmnožování některých druhů obojživelníků. Jsou to zejména čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha zelená (Bufo viridis) a užovka obojková (Natrix natrix).

Rosnička zelená-Hyla arborea

Skokan hnědý-Rana temporaria

Ropucha zelená-Bufo viridis

Užovka obojková-Natrix natrix

 

 

 

Horní Kamenárka je také terénním pracovištěm praktické ekologické výchovy základní organizace Českého svazu ochránců přírody Apollo Štramberk.

Toto zastavení je společné i pro zde procházející Naučnou stezku městem Štramberkem.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce