ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211866 GROUP BY usr

obecné užívání lesa, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470886 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

obecné užívání lesa

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470886 AND sbot=0 LIMIT 1

Základní právo návštěvníků lesa

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest (§ 19 odst. 1 lesního zákona). O omezení nebo vyloučení vstupu do lesa může rozhodnout orgán státní správy lesů v zájmu ochrany lesa (např. při zvýšeném nebezpečí požáru) nebo v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků lesa (např. při větrných kalamitách a hrozících pádech stromů)

 

Základní povinnosti návštěvníků lesa

Při vstupu do lesa les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Nepoškozovat objekty a zařízení sloužící k hospodaření v lese.

·        Nikdo, ani vlastník či nájemce lesa, v lese nesmí:        

o       odhazovat hořící nebo doutnající předměty

o       znečišťovat les odpady a odpadky

o       narušovat vodní režim a hrabat stelivo

o       pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty

·        Návštěvník lesa dále v lese nesmí (zákazy se nevztahují na činnosti při hospodaření v lesa, výjimku z nich může povolit vlastník lesa, případně orgán státní správy lesa):          

o       rušit ticho a klid

o       kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

o       sbírat lesní plody způsobem poškozujícím les

o       provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty

o       těžit stromy a keře nebo je poškozovat

o       jezdit a stát s motorovými vozidly, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni , na lyžích nebo na saních

o       sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmel, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin

o       vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu

o       vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce