ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670205891 GROUP BY usr

správa a údržba zeleně, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670464911 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

správa a údržba zeleně

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670464911 AND sbot=0 LIMIT 1

Správa veřejné zeleně v Kopřivnici

Organizačně spadá pod odbor životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody. Vlastní správu zeleně provádí jeden pracovník - SPRÁVCE ZELENĚ. Správa zeleně zasahuje na území města do všeho dění ve městě, které se týká zeleně, a to od počátku až do konce. Je vykonávána podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírodě a krajiny a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  Správa zeleně je poradcem i koordinátorem.


Základní činnost v oblasti samosprávy

 • zpracovává a aktualizuje koncepci rozvoje veřejné zeleně
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci provozní evidence zeleně
 • zpracovává a aktualizuje základní koncepci údržby zeleně
 • vyjadřuje se k projektům a investičním záměrům na pozemcích ve vlastnictví Města Kopřivnice
 • účastní se projednávání zásahů do zeleně
 • vyjadřuje se k povolování záboru a překopů zeleně
 • připravuje návrhy smluv a dohod s cizími subjekty
 • provádí poradenskou a informační činnost v oblasti zeleně
 • zadává veřejné zakázky v oblasti zeleně
 • zajišťuje evidenci a správu košů na psí exkrementy
 • provádí kontrolu a přejímky provedených prací
 • provádí průběžnou kontrolu stavu veřejné zeleně
 • zajišťuje zpracování podkladových materiálů a zpráv pro projednání v orgánech města
 • zajišťuje aktualizaci plánu údržby zeleně
 • hospodaří s rozpočtem a provádí jeho návrh
 • zpracovává projekty výsadeb, kácení a pěstebních opatření

Údržba zeleně v Kopřivnici

V současné době provádí údržbu zeleně na pozemcích ve vlastnictví  Města Kopřivnice na základě mandátní smlouvy SLUMEKO, s.r.o. Veškeré práce jsou prováděny podle plánu údržby. Na ostatních pozemcích si údržbu zeleně zajišťují vlastníci pozemků. Od 1.1.2009 je účinný čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních záležitostech veřejného pořádku, který ukládá povinnosti týkající se termínů a počtu sečí travnatých ploch veřejné zeleně na území města Kopřivnice. Vymezení oblasti, které se tyto povinnosti týkají, je graficky znázorněno v příloze č. 7 této obecně závazné vyhlášky.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce