ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670206004 GROUP BY usr

Základní informace o lesích v území správního obvodu, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670465024 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Základní informace o lesích v území správního obvodu

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670465024 AND sbot=0 LIMIT 1

Základní informace

Lesy na území správního obvodu města Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností zaujímají 1 732 ha z celkové plochy území 12 126 ha, lesnatost území tedy činí 14,28 %. Ve srovnání s lesnatostí území Moravskoslezského kraje (35,54 %) je tak výskyt lesů na území správního obvodu poměrně nízký. Lesy tak mají menší hospodářský význam, jsou však důležité pro krajinu a její ekologickou stabilitu. Jsou rozptýleny po celém území a tvoří drobné až středně velké komplexy.

Území ORP Kopřivnice náleží přírodní lesní oblasti 39 – Podbeskydská pahorkatina.

Vlastnické poměry lesních pozemků

Největším vlastníkem lesů je Česká republika (přes 700 ha lesa), která hospodaření v lesích zajišťuje prostřednictví státního podniku Lesy České rebuliky, s.p., Hradec Králové. Na území ORP Kopřivnice zajišťuje hospodaření ve státních lesích Lesní správa ve Frenštátě pod Radhoštěm. Významnými vlastníky lesa jsou dále města a obce (např. město Příbor – cca 160 ha lesa, město Kopřivnice – 88 ha na území ORP Kopřivnice, 80 ha na území ORP Frenštát pod Radhoštěm, obec Trnávka – 101 ha, ostatní města a obce mají výměry lesa menší než 50 ha). Zbylé lesy obhospodařují soukromí vlastníci.

Dřevinná skladba

Původní lesy tvořily dubové bučiny a bučiny s významným zastoupením jedle. Se vzrůstajícím osídlením došlo k postupné změně dřevinné skladby místních lesů, jedle jako dominantní dřevina feudálních lesů postupně téměř vymizela a udržela se jen ve vyšších polohách větších lesních komplexů. S rozvojem průmyslu následně došlo k masivnímu vysazování smrku ztepilého, který v nižších polohách území ORP není dřevinou původní, na úkor původních listnatých dřevin.

V současné době je zastoupení jehličnatých dřevin v lesích na území ORP Kopřivnice 42,6 %, zastoupení listnatých dřevin 56,18 %, na 1,22 % porostní plochy lesních pozemků je vykazována holina (stav k 31.12.2013).

Zastoupení základních dřevin

dřevina
Zastoupení (%)
Smrk ztepilý
35,74
Modřín opadavý
2,80
Borovice lesní
2,03
Jedle bělokorá
1,95
Douglaska
0,08
Jehličnaté dřeviny celkem
42,60
Lípa
16,36
Jasan ztepilý
11,04
Dub
10,55
Javor
5,63
Buk lesní
3,87
Ostatní listnaté
8,73
Listnaté dřeviny celkem
56,18
Holina (bez porostu dřevin)
1,22
 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce