ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211693 GROUP BY usr

NATURA 2000, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470713 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

NATURA 2000

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470713 AND sbot=0 LIMIT 1

Červený kámen a Štramberk

Na území Kopřivnice byly nařízením vlády č. 318/2013 Sb. vyhlášeny dvě evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 - Červený kámen a Štramberk.

NATURA 2000 je soustava chráněných území, kterou jsou státy Evropské unie (Evropských společenství) povinny vytvářet podle směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, z roku 1992 a směrnice č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, z roku 1979. Kritériem pro zařazení lokalit do soustavy NATURA 2000 je přítomnost vybraných typů přírodních stanovišť. Charakteristika jednotlivých přírodních stanovišť je prováděna pomocí biotopů a je založena především na fytocenologické klasifikaci vegetace. V ČR je známo 60 typů přírodních stanovišť a 157 typů biotopů. Přírodní i přírodě blízké biotopy jsou v ČR pravidelně mapovány a tvoří 17 % rozlohy státu. Přehled jednotlivých biotopů je publikován v Katalogu biotopů České republiky (Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha).


Pohled na EVL Červený kámen (foto: archiv OŽP)

Evropsky významné lokality jsou v české legislativě zakotveny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je základním předpisem ČR na ochranu stanovišť a zahrnuje směrnici 92/43/EHS. Ochrana evropsky významné lokality může být zajištěna také formou vyhlášení lokality nebo její části jako zvláště chráněného území - národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

EVL Červený kámen (CZ0810001) zahrnuje vrcholové partie a severozápadní svahy hřebene Červený kámen, Brdy a Pískovnu. Současná ochrana probíhá na úrovni evropsky významné lokality a navržena je ochrana v režimu zvláště chráněného území - přírodní památky. Rozloha této EVL činí 249,5 ha. Podrobnou kartu lokality naleznete v seznamu EVL na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000132628

EVL Štramberk (CZ0810036) se rozkládá na severozápadních, neodtěžených svazích vrchu Kotouče, dále zaujímá téměř celou plochu Bílé hory, včetně upatí svažujícího se ke Kopřivnici a část Zámeckého vrchu se skalními výchozy. Současná ochrana probíhá na úrovni evropsky významné lokality, ale zahrnuje také již existující maloplošná zvláště chráněná území - NPP Šipka, PP Kamenárka a PP Váňův kámen. Navržena je ochrana v režimu zvláště chráněného území - národní přírodní rezervace a přírodní památky. Rozloha této EVL činí 129,4 ha. Podrobnou kartu lokality naleznete v seznamu EVL na webových stránkách AOPK ČR.

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000132645

Na podzim roku 2016 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který podle zákona o ochraně přírody a krajiny zajišťuje péči o EVL, označení obou lokalit v terénu. Způsob tohoto označení byl stanoven vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Dřevěné označníky nesou tabuli s nápisem "Evropsky významná lokalita". Tyto označníky slouží pro orientaci v terénu a neplní fukci populárně naučnou.

Další informace o legislativních předpisech a jednotlivých vyhlášených lokalitách na celém území ČR jsou k dispozici na stránkách AOPK ČR.

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

 

 

 

 

 

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce