ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670211729 GROUP BY usr

Ochrana dřevin, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470749 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Ochrana dřevin

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670470749 AND sbot=0 LIMIT 1

Park E. BenešeVýznam dřevin

Dřeviny (stromy a keře) jsou neodmyslitelnou součástí životního prostoru člověka. Jiné funkce mohou plnit v neurbanizovaném prostředí, jiné v zastavěných územích měst a obcí.

K jedné ze základních funkcí dřevin patří funkce estetická a krajinotvorná. Správně zvolené druhy dřevin spolu s jejich vhodným umístěním mohou dotvářet osobitou kompozici místa a dát mu tak jedinečný ráz. Je tak možné oživit a rozčlenit strohé soubory staveb zastavěného území měst a obcí a ve vymezených prostorech vytvořit zajímavá a funkčně vysoce hodnotná místa pro relaxaci a odpočinek.

Neméně významnou je funkce ochranná. Ve volné krajině se využívá pásů dřevin ke snížení rychlosti větru a tím i větrné eroze (větrolamy). Dřeviny mohou také sloužit k omezení negativních účinků hluku z dopravy a hlučných provozů, přispívají také ke zlepšení kvality ovzduší zejména zachycováním prachových částic na listové ploše a zlepšováním mikroklimatu. V územích ohrožených vodní erozí nebo svahovými sesuvy, a to jak přírodního charakteru, tak vytvořených člověkem (např. násypy nebo zářezy pro liniové stavby) mohou přispět ke zpevnění povrchu a omezení rizika vzniku škod.

Ochrana dřevin

Vzhledem k významu dřevin je jejich ochrana zakotvena v ustanoveních zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
„Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničení. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností jejich vlastníků", tedy převážně vlastníků pozemků, na nichž dřeviny rostou.

Ke kácení dřevin, konkrétně pak stromů o obvodu větším než 80 cm ve výšce 1,3 m od úrovně terénu nebo skupiny keřů o plošné výměře větší než 40 m2, je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně o ochraně přírody a krajiny stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce