ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66023564 AND shost LIKE 'ec2-3-239-112-140.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1670212748 GROUP BY usr

Přírodní park Podbeskydí, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
15841584
1584 hlasů
NE
12391239
1239 hlasů
ANO
15181518
1518 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471768 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Přírodní park Podbeskydí

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1670471768 AND sbot=0 LIMIT 1

Přírodní park Podbeskydí

Přírodní park Podbeskydí byl vyhlášen v roce 1994 Okresním úřadem v Novém Jičíně. Jeho území o rozloze 12 800 ha pokrývá dřívější tzv. oblasti klidu Červený kámen a Kojetín.

Krajina přírodního parku má mírně zvlněný charakter s roztroušenými květnatými lesíky. Současná povrchová geologická skladba celé oblasti nese znaky mladě vyvrásněného pohoří. Území je zařazeno do tzv. bašského a godulského vývoje slezské jednotky, v němž se rytmicky střídají vrstvy pískovců, jílovců, slínovců, slepenců a vápenců, popř. jen vápnitých prachovců. V blízkém okolí Štramberka vystupuje několik tektonických útržků tithónských vápenců ve třech hlavních celcích s názvy Zámecký vrch, Skalky a Kotouč. Celkem je odtud známo přibližně 600 druhů fosilních organismů, zejména korálů, měkkýšů, břichonožců a hlavonožců.

V minulosti pokrývaly toto území lesy svazu Carpinion charakteristické asociacemi Carici pilosae-Carpinetum (ostřicová dubohabřina) a Tilio-Carpinetum (lipová dubohabřina). Na území přírodního parku leží přirozená hranice mezi těmito společenstvy přibližně ve spojnici měst Nový Jičín - Příbor. Zatímco lipová dubohabřina je typickým lesním společenstevm kolinních poloh Slezska, ostřicová dubohařina má v přírodním parku Podbeskydí severní hranici rozšíření. Daří se v ní porostům ostřice chlupaté (Carex pilosa), kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera), pryšce mandloňovitého (Tithymalus amygdaloides) a kostivalu hlízantého (Symphytum tuberosum). V oblasti Červeného kamene, Šostýna a Libotína se nacházejí suťové lesy s porosty ohrožené měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva).

V současné době jsou tyto lesy na mnoha místech nahrazeny nevhodně vysázeným smrkem a zůstávají zachovány v podobě fragmentárních lesíků (výjimečně rozsáhlejších celků) na svazích Podbeskydské pahorkatiny.

Podhorská krajina přírodního parku poskytuje útočiště řadě vzácných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to např. prvosenka jarní (Primula veris), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač mužský (Orchis mascula). Mezi významné živočichy patří např. skokan ostronosý (Rana arvalis), ještěrka zední (Podarcis muralis), zedníček skalní (Tichodroma muraria), výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal polní (Crex crex). Velká je druhová rozmanitost entomofauny. V území nejdeme některé vzácné druhy např. střevlíčky Harpalus caspius roubali, Dromius qudraticollis, prskavce Brachinus crepitans. Hojnější jsou někteří nápadní brouci např. roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus), roháček bukový (Sinodendron cylindricum), střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii), střevlík zahradní (Carabus hortensis), střevlík kožitý (Carabus coriaceus), zdobenec (Gnorimus nobilis). Patrně nejvzácnější lokalitou přírodního parku je vrch Kotouč s jeskyní Šipka.

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce