ERR: SELECT usr,COUNT(*) AS 'cnt' FROM browsing WHERE sip=66007585 AND shost LIKE 'ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com' AND bdate>=1634354611 GROUP BY usr

Benzo(a)pyren, Životní prostředí Kopřivnice

Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
703703
703 hlasů
NE
439439
439 hlasů
ANO
719719
719 hlasů
Kontakty
ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634613631 AND sbot=0 LIMIT 1

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Benzo(a)pyren

ERR: SELECT COUNT(DISTINCT usr) AS 'cnt' FROM browsing WHERE bdate>=1634613631 AND sbot=0 LIMIT 1

Dle modelování v roce 2004 spadala do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší přibližně 1/4 města a 2/3 území ORP Kopřivnice. Vstupními data pro tento model tvořila naměřená data, nashromážděné údaje a rozptylový model vypočítaný na základě emisních a meteorologických údajů. Od 1.7. do 31.12. 2004 byla v centru města u Základní školy Dr. Milady Horákové měřena denní imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. Denní hodnoty imisních koncentrací v některých případech překračují hodnotu ročního imisního limitu. V uvedené době však imisní limit navýšený o příslušnou mez tolerance překročen nebyl. Naměřené hodnoty však nelze srovnávat s ročními limity, neboť měření probíhalo pouze v období červenec až prosinec 2004. Z tohoto důvodu by případné srovnání nemělo dostatečnou vypovídající hodnotu.

Charakteristika benzo(a)pyrenu

B(a)P patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíku (PAHs), které vznikají v rámci spalovacích procesů (látek obsahujících uhlík). Nachází se tedy například v kouři ze spalování uhlí, dřeva, ve výfukových plynech, v cigaretovém kouři. Jsou prakticky ve všech složkách životního prostředí na venkově i v oblastech průmyslových. Jejich zvýšenou koncentraci pozorujeme převážně v zimním období. V plynné fázi začínají od teploty cca 150 °C kondenzovat na prachových částicích, a proto je vysoké procento vzdušných PAHs vázáno na prach. V této formě jsou schopny transportu atmosférou na velké vzdálenosti. Další důležitou vlastností je jejich perzistence, kdy jsou schopny odolávat přirozeným rozkladným procesům.

Zdravotní rizika

PAHs mají schopnost dlouhodobě přetrvávat v prostředí, kumulovat se jak ve složkách životního prostředí, tak i v živých organismech. Jsou lipofilní povahy s charakteristickým zápachem.Ve formě par mají silně dráždivé účinky na oči a kůži, způsobují zvýšenou citlivost na sluneční záření (fotosensibilizaci), při které dochází k podráždění až poleptání kůže (vysoké koncentrace). Zároveň mohou působit toxicky na játra a ledviny. Navozují potlačování imunitního systému (imunosupresi) snížením hladiny IgA a IgG (Imunoglobulin typu A a Imunoglobulin typu G). Poškozují DNA ve spermiích, negativně ovlivňují početí, vývoj a růst plodu, jehož důsledkem je zvýšení dětské morbidity, mortality, opoždění vývoje, ovlivnění neuropsychických funkcí, zvýšené riziko výskytu cukrovky, ICHS (Ischemická choroba srdeční) a hypertenze ve středním věku. Při zvýšeném výskytu PAHs dochází ke zvýšenému výskytu bronchitid. U dětí od 2 do 5 let je zvýšení jejich výskytu až o 50%. Avšak jednou z nejdůležitějších vlastností těchto látek je karcinogenita, kdy za pomocí biotransformačních procesů tělu vlastních, dochází k tvorbě metabolitů s karcinogenním a mutagenním účinkem. Při posuzování karcinogenity IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), zařadila benzo(a)pyren do skupiny 2A (pravděpodobný karcinogen). Nejčastěji způsobuje karcinom plic při vdechování B(a)P ve formě velmi jemných částic nebo jeho navázáním na částice prachové. Pokud se jedná o ostatní expoziční scénáře, můžeme zmínit karcinom zažívacího traktu při přítomnosti této látky v potravě, nebo karcinom kůže při dermální expozici. Nutno však podotknout že běžně se vyskytující koncentrace nezpůsobí závažné poškození lidského zdraví, ale nelze vyloučit chronické dráždivé účinky, které mohou být vystupňovány u dětí, seniorů, alergiků či chronicky nemocných jedinců a mohou mít vliv na reprodukci a vývoj plodu.
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce