Anketa
Třídění odpadů
Třídíte odpad?
ANO, částečně
316316
316 hlasů
NE
4646
46 hlasů
ANO
314314
314 hlasů
Kontakty

Městský úřad Kopřivnice
odbor životního prostředí
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

e-mail:

tel: 556 879 786

kontakty na pracovníky

Kvalita ovzduší

Kopřivnice a obce ve správní obvodu Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností jsou opakovaně od roku 2004, na základě měření koncentrace znečišťujících látek a rozptylového modelu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zařazeny do tzv ,,Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Touto oblastí se dle § 7 odstavce 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. V případě města Kopřivnice je tato oblast vyhlášena z důvodu překročení imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 a benzo(a)pyren opakovaně každý rok. Do oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší spadá území prakticky všech obcí ve správní oúzemí Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností, tedy jednoduše řečeno celý správní obvod Kopřivnice.

Na území Kopřivnice byla do roku 2003 provozována stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM). Stanice byla umístěna v Lubině, směrem na Příbor. Protože v tomto roce proběhla redukce sítě stanic AIM, ČHMÚ stanice z Lubiny přemístila na jiné místo v ČR a od tohoto roku se na území města ani ve správním obvodu Kopřinvice neprovozovala žádná stanice ČHMÚ. 

Nejblíží stanice AIM provozovaná ČHMÚ je umístěna ve Studénce.

Informace o kvalitě ovzduší získané na této a dalších stanicích najdete na

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

 

 

Informace o kvalitě ovzduší získané prostřednictvím vzorkovače Leckel MVS6 umístěného v areálu ZŠ M. Horákové v Kopřivnici naleznete

 

Měření znečištění ovzduší v Kopřivnici

 

Od 1. ledna 2009 do 6. ledna 2010 probíhalo v Kopřivnici měření znečišťujících látek v ovzduší a to prostřednictvím manuální měřící stanice - vzorkovače Leckel MVS6. Vzorkovač umožňoval měření 24hodinových průměrných koncentrací PM10 (tedy v podstatě polétavého prachu o velikosti částice 10 mm) gravimetrickou metodou s analýzou obsahu těžkých kovů (TK) a polyaromatických uhlovodíků (PAH).

Moravskoslezský (MSK) poskytl ze svého rozpočtu Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ) dotaci na pořízení dvou referenčních vzorkovačů Leckel MVS6 v hodnotě cca 800 000,-Kč. Druhý vzorkovač byl v roce 2009 umístěn v Hlučíně. Vzorkovače mají být „putovní“ a dle požadavků ČHMÚ a MSK mají být každoročně umísťovány v různých koutech našeho kraje.

Jako první splnilo koncem roku 2008 podmínky pro umístění vzorkovače na svém území město Kopřivnice a město Hlučín. Proto právě v těchto městech měření probíhalo.

Vzorkovač musel být umístěn tak, aby byl co nejlépe zajištěn proti vandalismu, bylo možno jej napojit na elektrickou přípojku a byla zajištěna jeho každodenní obsluha. Míst na území Kopřivnice vhodných pro instalaci vzorkovače, nebylo, právě z důvodu zaručení splnění uvedených podmínek, mnoho. Jako nejvhodnější místo pro umístění vzorkovače se, po konzultaci s ČHMÚ, jevilo atrium v areálu Základní škola Milady Horákové. Nesporný dík za vstřícné jednání patří panu řediteli školy Mgr. Pospěchovi a panu Marku Doubravovi, který zajišťoval po celý rok 2009 obsluhu vzorkovače. Obsluha vzorkovače musela být totiž pravidelná - bylo třeba pokrýt každý den v roce (tzn. včetně svátků, víkendů, dovolených atd.) a obsluha probíhala v pravidelnou denní hodinu, tzn. mezi 7 – 8 hodinu ranní. Obsluha vzorkovače zajišťovala denně výměnu filtru pro měření zvolené znečišťující látky v ovzduší (dle rozpisu ČHMÚ byly ve vzorkovači denně měněny filtry pro měření požadované látky, tzn. budˇ byl vložen filtr pro záchyt PM10 nebo pro PAH či TK), uskladnění filtru dle požadavků ČHMÚ (ve speciálním mrazícícm boxu), administrativu měření (zápis do patřičných protokolů o odběru vzorků atd.). ČHMÚ pak zajišťovalo v pravidelných intervalech, přibližně v rozmezí cca 14 dnů, sběr vzorků, jejich analýzu, údržbu a kalibraci přístroje a v neposlední řadě i zprostředkování dat z měření. Analýza vrzorků probíhala ve vzdálených specializovaných laboratořích a tudíž byly výsledky z analýz známy s cca měsíčním zpožděním.

Vzorkovač z Kopřivnice tedy putoval začátkem roku 2010 dál a to do Zbyslavic u Klimkovi, vzorkovač z Hlučína byl přemístěn do Krnova.

O zahájení a ukončení provozu vzorkovače informovala dále i místní média.

 

 

Další informace z oblasti ochrany a kvality ovzduší můžete získat přímo na ČHMÚ www.chmi.cz.

 

  

 

                                                                       ...filtry čisté a exponované...

 vzorkovač Leckel MVS 6

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Přihlásit
Registrovat
Diskuze
Vaše komentáře
Nic nového.
Akce